Scholarship Forms

Need translation services? Click here

All changes must be reported through the Family Child Care Portal.

APPLICATION FORMS

Application/Redetermination For Scholarship (online only) 

Online Application

Co-Payment Agreement
PROVIDER FORMS
Voluntary Closure Days Request Form
Child Care Attendance Sheet
Child Care Error Payment Adjustment Request Form
DHS and Other Public Agencies
DHS TCA Pending/MORA
TCA-Approved MORA Referral
Homelessness Coversheet
Head Start Referral
Family Resource Specialist Coversheet
  Need help completing your Child Care Scholarship Application? Call 877-227-0125, Press 3, tell the person that answers the phone what you need assistance completing your child care application. Need an Interpreter? Need help?

Amharic

የልጅ እንክብካቤ ስኮላርሺፕ ማመልከቻን ለመሙላት እርዳታ ይፈልጋሉ? ወደ 877-227-0125 ይደውሉ፣ 3ን ይጫኑ፣ ስልኩን ለሚያነሳው ሰው አስተርጓሚ እንደሚፈልጉ ይንገሩ አስተርጓሚ ይፈልጋሉ? እርዳታ ይፈልጋሉ?
Spanish

¿Necesita ayuda para completar su Solicitud de Beca de Cuidado Infantil? Llame al 877-227-0125, presione 3, diga a la persona que contesta el teléfono que usted necesita un intérprete.

¿Necesita un intérprete? ¿Necesita ayuda?
Arabic

هل أنت بحاجة للمساعدة لإكمال طلب المنحة الدراسية الموجهة إلى رعاية الطفل؟ اتصل بالرقم 877-227-0125، واضغط 3، ثم أخبر الشخص الذي يرد على الهاتف أنك بحاجة إلى مترجم فوري.

هل أنت بحاجة إلى مترجم  هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟
French Vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande de bourse d’études pour la garde d’enfants ? Appelez le 877-227-0125, appuyez sur la touche « 3 », dites à la personne au bout du fil que vous avez besoin d’un interprète. Besoin d’un interprète ? Besoin d’aide?
Korean 어린이 돌봄 장학금(Child Care Scholarship) 지원서를 작성하는 데 도움이 필요하신가요? 877-227-0125에 전화해 3번을 누르고 응답하는 담당자에게 통역가가 필요하다고 말씀해 주십시오. 통역가가 필요하신가요? 도움이 필요하신가요?
Russian

Нужна помощь в заполнении заявки для получения субсидии на уход за ребенком? Позвоните по номеру 877-227-0125, нажмите 3, скажите ответившему на звонок, что вам нужен переводчик.

Нужен переводчик? Нужна помощь?
Tagalog Kailangan ng tulong sa pagkumpleto ng iyong Aplikasyon para sa Iskolarship sa Pangangalaga ng Bata? Tumawag sa 877-227-0125, pindutin ang 3, at sabihin sa taong sumagot ng telepono na kailangan mo ng tagasalin. Kailangan ng tagasalin? Kailangan ng tulong?
Vietnamese Bạn cần trợ giúp để hoàn thành Đơn đăng ký Học bổng Chăm sóc Trẻ em? Hãy gọi theo số 877-227-0125, Nhấn phím 3, thông báo cho người tiếp nhận cuộc gọi biết bạn cần một thông dịch viên. Bạn cần một thông dịch viên? Bạn cần trợ giúp?
Yoruba Ṣé o nílò ìrànlọ́wọ́ láti dáhùn àwọn ìbéèré inú Ìwé Ìbéèrè Fún Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́jú Ọmọ rẹ? Pe 877-227-0125, Tẹ 3, sọ fún ẹni tí ó gbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà pé o nílò ògbifọ̀. Ṣé o nílò ògbifọ̀? Ṣé o nílò ìrànlọ́wọ́?
Chinese - Simplified 需要帮助完成您的儿童照护奖学金申请吗?请致电
877-227-0125,按 3,告诉接听电话者您需要口译员。
需要口译员吗? 需要帮助吗?

Chinese - Traditional

需要協助完成您的兒童照護獎學金申請嗎?請致電
877-227-0125,按 3,告訴接聽電話者您需要口譯員。
需要口譯員嗎? 需要協助嗎?

Video: How to complete your invoice correctly (Providers)

How can we help you? Child Care Scholarship Providers Inquiry Form


INFORMAL PROVIDERS

The forms below are samples only. If you are applying to become an Informal Provider or you need the paperwork to be renewed as an Informal Provider, please contact CCS Central 2 at 1-877-227-0125.  


 

Child Care and Development Fund (CCDF) Lead Agencies were required to complete a Narrow Cost Analysis in their three year plan, running FY22 through FY24. Maryland State Department of Education partnered with Prenatal to Five Fiscal Strategies to complete an analysis meeting the requirements of the Narrow Cost Analysis. We are pleased to present this memo as the detailed report of the Narrow Cost Analysis which estimates the cost of care (including any relevant variation by geographic location, category of provider, or age of child) necessary to support (1) child care providers’ implementation of the health, safety, quality, and staffing requirements, and (2) higher quality care. Review the Narrow Cost Analysis.

DHS-MORA Forms